Το παρόν μάθημα περιλαμβανει την ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης αγαθών/εμπορευμάτων, τη θεωρία του καταναλωτή και τη θεωρία του παραγωγού (της επιχείρησης). Συγκεκριμένα ασχολείται με τη συμπεριφορά του καταναλωτή και του παραγωγού. Ειδικότερα αφενός αναλύεται η συμπεριφορά του καταναλωτή με την θεωρία της ορθολογικής επιλογής: το σύστημα των προτιμήσεων, η ισορροπία του καταναλωτή, οι επιπτώσεις της μεταβολής του εισοδήματος και των τιμών στη ζήτηση και η ελαστικότητα. Αφετέρου αναλύεται η συμπεριφορά του παραγωγού.

Το μακροοικονομικό κύκλωμα μιας οικονομίας, τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και η μέτρησή τους (ΑΕΠ, ανεργία, πληθωρισμός, κρατικός προϋπολογισμός, δημόσιο χρέος, ελλείμματα...) στο πλαίσιο των εθνικών λογαριασμών. Στην “πραγματική” πλευρά της οικονομίας θα παρουσιαστεί αρχικά η βραχυχρόνια μακροοικονομική ισορροπία: τα συνθετικά στοιχεία της συνολικής ζήτησης (κατανάλωση, επένδυση, δημόσιες δαπάνες, εξαγωγές), το προϊόν ισορροπίας, ο πολλαπλασιαστής καθώς και η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί η χρηματοπιστωτική σφαίρα της οικονομίας και η ισορροπία της αγοράς χρήματος και τίτλων. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται η εξέταση της γενικής βραχυχρόνιας μακροοικονομικής ισορροπίας και η ανάλυση των βραχυχρόνιων οικονομικών διακυμάνσεων. Τέλος, θα αναλυθεί η μακροοικονομικής ισορροπίας μέσω της θεωρίας μεγέθυνσης για να γίνουν κατανοητοί εξ αρχής οι παράγοντες που επιτρέπουν τη συσσώρευση του κεφαλαίου και το πως η οικονομία εξελίσσεται μέσα στον μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα.

Επίσης καλύπτονται θέματα μακροοικονομίας για τον προσδιορισμό του εισοδήματος και της απασχόλησης, το ρόλο των επενδύσεων και την επίδραση των διεθνών συναλλαγών.