ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Εισαγωγή στην περιβαλλοντική μηχανική

Φυσικοί πόροι και Αειφορία

Αέρια ρύπανση - Ποιότητα αέρα

Ρύπανση νερού - Ποιότητα νερού

Ρύπανση εδαφών

Απόβλητα στερεά - υγρά - αέρια

Ραδιενέργεια- Ραδιενεργά απόβλητα

Ενέργεια και περιβάλλον

Ανάλυση Κύκλου Ζωής

Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης

Περιβάλλον και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Παρουσίαση θεμάτων φοιτητών - συζήτηση