Ενότητες μαθήματος
1. Θερμοδυναμική των κύκλων αεριοστροβίλων.
2. Ατμοστρόβιλοι. Ανάλυση κύκλων παραγωγής ισχύος με ατμό.
3. Λειτουργία βαθμίδας, τύποι βαθμίδων και διαβάθμιση. Βαθμός απόδοσης.
4. Αεριοστρόβιλοι και στροβιλοκινητήρες. Ανάλυση κύκλων παραγωγής ισχύος.
5. Αποτελεσματικότητα διαχύτη.
6. Διαδικασίες σχεδίασης στροβιλομηχανών ακτινικής ροής.
7. Υπολογισμός επιδόσεων. Περιγραφή και τεχνικά στοιχεία τμημάτων του στροβιλοκινητήρα.
8. Καύση στις ΜΕΚ (σε κινητήρα βενζίνης, σε κινητήρα diesel, σε αεριοστρόβιλο). Ανάλυση δυναμοδεικτικού διαγράμματος.
9. Καθυστέρηση έναυσης. Προσδιορισμός γραμμής καύσης.
10. Μετάδοση θερμότητας/ψύξη εμβολοφόρων ΜΕΚ. Υπολογισμοί θερμικής καταπόνησης εμβόλου, κυλινδροκεφαλής, κορμού και βαλβίδων.
11. Ροή γόμωσης μέσα στον κύλινδρο μιας εμβολοφόρας ΜΕΚ.
12. Διεργασίες εναλλαγής αερίων σε εμβολοφόρες ΜΕΚ. Ροή μέσα από τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
13. Υπερπλήρωση ΜΕΚ. Κύριοι τύποι υπερπλήρωσης, ψύξη του αέρα υπερπλήρωσης, χάρτες λειτουργίας συμπιεστή-στροβίλου-κινητήρα.

Τρόπος αξιολόγησης φοιτητών
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 70% από τον βαθμό του θεωρητικού μέρους και κατά 30% (20% βαθμός εξέτασης + 10% Μ.Ο. βαθμών εργαστηριακών ασκήσεων) από τον βαθμό του εργαστηριακού.
 
1.Γραπτή τελική εξέταση (ΓΕ) που θα περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης με συνδυασμό γνώσεων της θεωρίας, υπολογισμούς και κριτική αξιολόγηση (70%).
2.Προφορική εξέταση (ΠΕ) επί του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος (30%). Στο συνολικό βαθμό του εργαστηριακού μέρους περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση υποχρεωτικών εργασιών που θα ανατίθενται στο σύνολο των φοιτητών.