1.    Στοιχεία παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ισχύος. Γεννήτριες, μετασχηματιστές, γραμμές μεταφοράς.  Επίπεδα τάσεων: Υψηλή τάση, Μέση Τάση, Χαμηλή Τάση.

2.    Ονομαστικά στοιχεία τριφασικών συστημάτων. Μετασχηματιστές 20/0.4 kV σε συνδεσμολογία Dyn. Σύστημα IT, TT, TN-C, TN-S, TN-C-S. Γειώσεις.

3.    Κίνδυνοι και προστασία από την ηλεκτροπληξία. Ασφαλή επίπεδα τάσης. Συχνά λάθη στις εγκαταστάσεις. Ορθή και εσφαλμένη ουδετέρωση. Ο αυτόματος διακόπτης διαφυγής ρεύματος.

4.    Ασφάλεια κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Βηματική τάση, τάση αφής. Αναφορά σε πρότυπα και κανονισμούς: ΕΛΟΤ HD 384, Cenelec, IEC, ITU.

5.    Τυπική διανομή ισχύος σε οικία και σε βιομηχανία. Μέσα ζεύξης, είδη διακοπτών, είδη ασφαλειών. Ρελέ και επαφείς. Θερμικά και θερμομαγνητικά.

6.    Εξαρτήματα πινάκων και εγκαταστάσεων αυτοματισμού: χρονικά ρελέ, τερματικοί διακόπτες, επαγωγικοί-χωρητικοί αισθητήρες, απαριθμητές, διάφορα είδη ηλεκτρονόμων, PLC.

7.    Σήμανση και αρίθμηση επαφών. Σύμβολα σχεδίου.

8.    Καλώδια ισχύος: οι βασικοί τύποι και η χρήση τους. Χρωματισμοί καλωδίων ισχύος. Καλωδιώσεις πινάκων αυτοματισμού. Τύποι και χρώματα αγωγών στο εσωτερικό των πινάκων.

9.    Υπολογισμός αντοχής καλωδίων, συνθήκες εγκατάστασης και μέθοδοι στήριξης, συνθήκες λειτουργίας, ηλεκτρική, θερμική, μηχανική καταπόνηση.

10. Παραδείγματα υπολογισμού καλωδίων.

11. Υπολογισμός διακοπτών και ασφαλειών. Προστασία γραμμών και εγκαταστάσεων.

12. Παραδείγματα: απλά κυκλώματα αυτοματισμού, Υ/Δ, αναστροφή κινητήρα, κ.α.

13. Παρουσίαση προτύπων εγκαταστάσεων με προβολέα. Σχολιασμός επί της ορθής πρακτικής στην κατασκευή πινάκων αυτοματισμού και εγκαταστάσεων.