Κινηματική και κινητική του οχήματος: σύστημα αναφοράς, μεταβλητές κίνησης, εξισώσεις κίνησης, δυναμικά φορτία αξόνων, αεροδυναμικά φορτία, αντίσταση κύλισης.

Επίδοση οχήματος κατά την επιτάχυνση: διαγράμματα ροπών και ισχύος του κινητήρα, δύναμη έλξης οχήματος.

Επίδοση οχήματος κατά την επιβράδυνση: δυνάμεις πέδησης, φρένα, συντελεστής πέδησης ,συντελεστής τριβής οδοστρώματος – ελαστικού, συστήματα αντιμπλοκαρίσματος τροχών , διαγράμματα κατανομής δυνάμεων πέδησης, βαθμός απόδοσης συστήματος πέδησης, σχεδιασμός συστήματος πέδησης.

Γεωμετρία του συστήματος ανάρτησης: βαθμοί ελευθερίας κίνησης, θέση κέντρου μάζας οχήματος, αντιβύθιση και αντιανύψωση, στιγμιαίο κέντρο περιστροφής ανάρτησης, κέντρο και άξονας διατοίχισης, σχεδιασμός του συστήματος ανάρτησης.

Δυναμική ανάλυση του συστήματος ανάρτησης οχήματος: δυναμικό μοντέλο συστήματος ανάρτησης οχήματος, δυναμικό μοντέλο ελαστικών, πηγές διέγερσης οχήματος, απόσβεση συστήματος ανάρτησης, χαρακτηριστικά του αποσβεστήρα, διαγράμματα δύναμης-παραμόρφωσης αποσβεστήρα, αναπήδηση και πρόνευση οχήματος, ενεργό και παθητικό σύστημα ανάρτησης, προσδιορισμός της διάρκειας έκθεσης του οδηγού σε μηχανικές ταλαντώσεις.

Δυναμική του οχήματος κατά την στροφή: γωνίες διεύθυνσης, γωνία Ackerman, δυνάμεις ελαστικού, υποστροφική, ουδέτερη και υπερστροφική συμπεριφορά οχήματος, χαρακτηριστικές τιμές ταχύτητας στροφής, γωνία πλαγιολίσθησης, στατικό περιθώριο, επίδραση του συστήματος ανάρτησης, ροπή ανατροπής οχήματος, επίδραση του συστήματος ανάρτησης, μοντέλα ανατροπής οχήματος, μέτρηση της υποστροφικής συμπεριφοράς.

Δυναμική ανάλυση του συστήματος διεύθυνσης: γεωμετρία του συστήματος διεύθυνσης, δυναμικά φορτία, δυναμικά μοντέλα συστήματος διεύθυνσης, επίδρασης του συστήματος διεύθυνσης στον λόγο διεύθυνσης, στην υπερστροφική συμπεριφορά του οχήματος και στην ευστάθεια του οχήματος κατά την πέδηση, επίδραση της κινητήριας ροπής στον άξονα διεύθυνσης, σύστημα διεύθυνσης τεσσάρων τροχών.        

Δυναμική ελαστικού:διαστάσεις ελαστικού, δείκτες ταχύτητας και φορτίου, δυναμικά φορτία, στιβαρότητες ελαστικού, γωνία εκτροπής, διαμήκη και πλάγια ολίσθηση, συντελεστές πρόσφυσης, ροπή επαναφοράς, αντίσταση κύλισης, ετικέτα ελαστικού, κύκλος τριβής, ταλαντώσεις ελαστικού.