ΕΞΑΜΗΝΟ Α-1ο

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση: 

  • Να γνωρίζουν τους σχετικούς κανονισμούς και τυποποιήσεις του Μηχανολογικού Σχεδίου. 
  • Να ‘σκέφτονται’ σε τρεις διαστάσεις Να εκφράζουν τις ιδέες τους με σκαριφήματα γρήγορα και με σαφήνεια 
  • Να εκπονούν όψεις και τομές απλών συναρμολογημένων διατάξεων 
  • Να σχεδιάζουν κατασκευαστικά σχέδια απλών και σύνθετων μηχανολογικών εξαρτημάτων 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τη δυνατότητα να μετατρέπει τις σκέψεις του σε μηχανολογικά σχέδια, να γίνεται εύκολα κατανοητός από τους μελλοντικούς του συνεργάτες μηχανικούς, να διαβάζει σχέδια και να προβαίνει στις αναγκαίες διορθώσεις και τροποποιήσεις του.

Μηχανολογική σχεδίαση. Γενικοί κανονισμοί. Σχεδίαση όψεων και τομών. Διαστασιολόγηση. Σπειρώματα, κοχλιοσυνδέσεις, ηλώσεις. Οδοντοκινήσεις και οδηγητικές καμπύλες. Συγκολλήσεις. Αλληλοτομίες και αναπτύγματα. Σήμανση κατεργασιών. Ανοχές διαστάσεων, μορφής και θέσης. Τρισδιάστατη σχεδίαση.