Σεισμικές Βλάβες. Σύνδεση τους με τον τρόπο σχεδιασμού και τις λεπτομέρειες όπλισης κατασκευών Ο/Σ.. Πλάστιμη και ψαθυρή συμπεριφορά δομικών μελών Ο/Σ υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Εξέταση μηχανικών ιδιοτήτων μελών Ο/Σ. Κατηγοριοποίηση βλαβών. Επίδειξη πειραματικών διατάξεων σε δομικά μέλη Ο/Σ και σε σύνολα τους. Διαδικασίες αξιολόγησης της σεισμικής τρωτότητας των κατασκευών. Πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος προσεισμικός και μετασεισμικός έλεγχος κατασκευών Ο/Σ. Βαθμολόγηση της σειμικής τρωτότητας. Χαρακτηριστικά επιθεωρητή και προσόντα. Χρήση εγχειριδίων επιθεώρησης. Συμπλήρωση Δελτίου Δομικής Τρωτότητας, Μη καταστρεπτικές μέθοδοι διάγνωσης βλαβών. Παραδείγματα παθογένειας κατασκευών από Ο/Σ και φέρουσα τοιχοποία. Μέθοδοι αποκατάστασης βλαβών σε κτιρακές κατασκευές Ο/Σ. Μέθοδοι αποκατάστασης βλαβών σε θεμελιώσεις. Βλάβες σε έργα οδοποίας, λιμενικά και γεωτεχνικά έργα.