Εισαγωγικές και θεμελιώδεις έννοιες της Γεωδαισίας. Επιφάνειες  και συστήματα αναφοράς των μετρήσεων. Βασικά προβλήματα στο επίπεδο. Τα θεμελιώδη προβλήματα. Στοιχεία από τη θεωρία σφαλμάτων. Σφάλματα μετρήσεων. Γεωδαιτικές μετρήσεις. Βασικές αρχές λειτουργίας των γεωδαιτικών οργάνων. Μετρήσεις μηκών. Μετρήσεις γωνιών. Υψομετρία. Σύγχρονα γεωδαιτικά όργανα. Εισαγωγή στη δορυφορική Γεωδαισία. Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης . Γεωδαιτικές εφαρμογές. Γεωδαιτικά δίκτυα. Ίδρυση και πύκνωση δικτύων. Μέθοδοι πύκνωσης δικτύων.  Πολυγωνομετρία. Εγκατάσταση, μέτρηση και υπολογισμός πολυγωνικών οδεύσεων. Αποτυπώσεις. Μέθοδοι αποτύπωσης. Υπολογισμοί εμβαδών-όγκων.