ΕΞΑΜΗΝΟ Γ-3ο

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ελαστικότητα, πλαστικότητα, δομικά στοιχεία, καταπονήσεις, είδη στηρίξεων.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ: ορθή και διατμητική τάση, απλή, επίπεδη και τρισδιάστατη εντατική κατάσταση, κύκλος του MOHR.
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ: βαθμοί ελευθερίας, ορθές και διατμητικές παραμορφώσεις, επίπεδη κατάσταση παραμορφώσεων, μηκυνσιόμετρα, σχέσεις παραμορφώσεων – μετατοπίσεων, θερμικές παραμορφώσεις.
4. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ: νόμος του HOOKE, χαρακτηριστικές ιδιότητες του υλικού.
5. ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ: πείραμα εφελκυσμού και θλίψης, προσδιορισμός ορθής τάσης και αξονικής παραμόρφωσης, εφελκυσμός και θλίψη σε επιφανειακούς φορείς, δοχεία πίεσης, επιφανειακή πίεση.
6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ: επιτρεπόμενη τάση σε στατικά και δυναμικά φορτία, κόπωση, καμπύλες WOHLER, συντελεστής ασφάλειας.
7. ΚΕΝΤΡΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: κέντρο βάρους, ροπή αδράνειας, πολική ροπή αδράνειας, θεώρημα Steiner, περιστροφή συστήματος αξόνων, κύριες ροπές αδράνειας.
8. ΚΑΜΨΗ ΔΟΚΩΝ: απλή και λοξή κάμψη, προσδιορισμός ορθών και διατμητικών τάσεων, ανάλυση παραμορφώσεων, ελαστική γραμμή.
9. ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ: στρέψη δοκών κυκλικής διατομής, θεωρία του Saint – Venant, στρέψη δοκών με τυχαία διατομή, στρέψη λεπτόπαχων διατομών, κέντρο διάτμησης διατομής.
10. ΣΤΑΤΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: αρχή της επαλληλίας, μέθοδος των παραμορφώσεων, ενεργειακές μέθοδοι.
11. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ: κριτήρια αστοχίας, ισοδύναμη τάση.
12. ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΔΟΚΟΥ: συντελεστής ασφαλείας στο λυγισμό δοκών, νόμος του Eueler.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πείραμα εφελκυσμού – θλίψης: διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων (σ-ε), προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας του υλικού. Πείραμα κάμψης: μέτρηση του βέλους κάμψης ελάσματος, προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας του υλικού, προσδιορισμός στιβαρότητας καμπτικού ελατήριου πολλαπλών ελασμάτων ανάρτησης. Πείραμα στρέψης: διάγραμμα ροπής στρέψης - γωνίας στροφής, προσδιορισμός του μέτρου διάτμησης του υλικού, προσδιορισμός του κέντρου διάτμησης δοκού. Μέτρηση παραμορφώσεων με χρήση μηκυνσιομέτρων.